VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro internetový obchod: sportmedia.sk


Provozovatelem internetového obchodu sportmedia.sk a vydavatelem časopisů Biker, Relax, Zázračná planeta, Running, Cyklistika, Windsurfer, Pravdivá historie, Svět Zvířat a Lonely Planet je společnost Sportmedia, s. r. o.

I. Základní ustanovení

Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.22/2004 Sb. o elektronickém obchodu, zákona č.250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, zákona č.108/2000 Sb. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji, jakož i zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, a těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“), konkrétně upravujícími jednotlivé úkony při jejich uzavírání a plnění.

Tyto obchodní podmínky jsou vázány na nákup v internetovém obchodě sportmedia.sk. Elektronickým odesláním objednávky vyjadřuje zákazník souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami a tímto úkonem vyjadřuje, že si je přečetl, porozuměl jejich obsahu a jejich znění je pro něj jasné a srozumitelné. Nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu mohou provádět fyzické osoby i právnické osoby. Provozovatel internetového obchodu: Sportmedia, s.r.o.
Sídlo: Na Hrebienku 35, 811 02 Bratislava
IČO: 438 78 971
IČ DPH: SK2022530213


Společnost je zapsaná v OR OS Bratislava I, Odd.: Sro, Vl. č.: 50140/B, ZI: 6.780,- EUR, SP: 6.780,- EUR
Bankové spojení: ČSOB, a. s., Hálkova 1, 815 63 Bratislava
Číslo účtu: 4005958101/7500
IBAN: SK45 7500 0000 0040 0595 8101
SWIFT: CEKOSKBX
(dále jen „dodavatel“)

Dodavatel nabízí zákazníkovi zboží v rozmezí aplikace, která je na internetové adrese sportmedia.sk (dále jen „internetový obchod“). Kontakt pro zákazníky: e-mail: predplatne@sportmedia.sk Orgánem dozoru, kterému podléhá činnost dodavatele, je Slovenská obchodní inspekce, se sídlem na Prievozská 32, 827 99 Bratislava, web: www.soi.sk.

II. Zboží a cena

Předmětem prodeje (zbožím) internetového obchodu sportmedia.sk je prodej předplatného tištěných časopisů. Zboží je prezentováno prostřednictvím textu a ilustrační fotografie. K fotografii je připojen text s podstatnými údaji o zboží, vyplývajícími z povahy zboží, a cena zboží. Cena zboží zahrnuje daň z přidané hodnoty (DPH). Cena zahrnuje náklady na doručení objednaných titulů do místa určení. V případě akčního zboží – Předplatné s dárkem – jsou do ceny zahrnuty i náklady na doručení dárku. Dodavatel si vyhrazuje právo upravit cenu zboží uvedenou v katalogu elektronického obchodu při objednávkách všech výrobků v případě, že došlo k chybnému uvedení ceny. Pokud taková situace nastane, dodavatel bude zákazníka informovat před potvrzením jeho objednávky. Zákazník může upravenou objednávku bez penalizace zrušit.

III. Objednávka zboží

Zákazník si zboží objednává postupem podle menu internetového obchodu, které je vytvořeno s cílem usměrnit zákazníka při realizaci nákupu tak, aby došlo k přemístění zboží do nákupního košíku. Zákazník zadává objednávku elektronickou cestou v prostředí internetového obchodu. Odesláním objednávky zákazník souhlasí s VOP a se zpracováním osobních údajů, které však mohou být využity pouze na úkony nezbytné pro naplnění závazků vyplývajících z přijetí objednávky a na marketingové aktivity dodavatele. Dodavatel prohlašuje, že osobní údaje zákazníka nebudou poskytnuty žádné třetí straně s výjimkou společností zajišťujících elektronické platební operace a doručování časopisů v rámci předplatného. Odeslaná objednávka je dodavatelem považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, pokud obsahuje všechny náležitosti, které jsou uvedeny v objednávkovém formuláři.

IV. Způsoby úhrady zboží

Internetový obchod sportmedia.sk nabízí svým zákazníkům několik možností platby za zboží. Zákazník může prostřednictvím služby TRUSTCARD uhradit svou objednávku platební kartou bezprostředně po jejím vytvoření. Při úhradě platební kartou a platbě bankovním převodem převezme zákazník předplatné podle periodicity titulu a toto zboží přebírá po celou délku trvání předplatného bez dalšího doplatku za přepravu. Provozovatel prohlašuje, že platební služby pro platební metody, konkrétně platby pomocí platebních karet a platby pomocí online bankovního převodu, zajišťuje pro provozovatele společnost Trust Pay, a.s., Za kasáren 1, 831 03 Bratislava, IČO: 36 865 800. Společnost Trust Pay poskytuje platební služby z obchodního i technického hlediska a realizuje platební transakce na svůj účet a své obchodní jméno. Ohledně případných reklamací a otázek o platebních transakcích se může uživatel informovat přímo u společnosti Trust Pay na tel. č.: 02/32 168 450 a na emailové adrese support@trustpay.eu. Zákazník se může obrátit přímo na poskytovatele a na jeho technickou podporu.

V. Dodací podmínky

Dodavatel se zavazuje dodat zboží zákazníkovi od čísla, které je uvedeno v objednávce. Dodavatel negarantuje, že zákazník dostane aktuální číslo předplaceného časopisu do schránky dříve, než bude dané číslo zařazeno do stánkového prodeje. Při akciové nabídce zboží s dárkem dodavatel expeduje dárek zákazníkovi nejpozději do 10 dnů od připsání úhrady za předplatné na účet dodavatele. V případě limitované akční nabídky (dárek označený formulací „Platí pouze do vyčerpání skladových zásob.“) bude dárkem odměněn ten zákazník, jehož úhrada za předplatné byla připsána na účet dodavatele jako první. Pokud nastanou neočekávané okolnosti, které ovlivní standardní lhůtu dodání zboží, dodavatel neprodleně oznámí takovou skutečnost zákazníkovi a přikročí ke sjednání dohody o prodloužení lhůty dodání zboží. Dodavatel se zavazuje dodávat zboží zákazníkovi v co nejkratších termínech. Jelikož je samotná dodávka zboží ovlivněna dostupností zboží a provozními možnostmi dodavatele, stanovení přesné lhůty dodání určitého zboží není možné. Časopisy jsou v rámci předplatného zasílány výhradně na dodací adresy na území České republiky. Dodávání časopisů v rámci předplatného je zajišťováno prostřednictvím sítě České pošty, a. s.

VI. Potvrzení objednávky

Dodavatel potvrdí objednávku hned po ověření disponibility a ceny zboží prostřednictvím zaslání emailové zprávy s předmětem „Potvrzení objednávky předplatného“ zákazníkovi. V potvrzení objednávky dodavatel uvede identifikační údaje zákazníka, jedinečný identifikační kód objednávky, datum a čas realizování objednávky, název objednaného zboží, jeho množství, jednotkovou cenu, celkovou cenu zboží a způsob platby. Kromě těchto údajů zde budou také uvedeny údaje fakturační adresy a dodací adresy. U objednavatele, kterým je právnická osoba, bude navíc formulář „Potvrzení objednávky předplatného“ obsahovat i IČO, DIČ a DIČ[K1] , pokud půjde o plátce DPH.

VII. Stornování objednávky

Zákazník je oprávněn odstoupit od potvrzení objednávky bez udání důvodu kdykoli před expedicí zboží formou emailové zprávy nebo telefonicky, a to bez jakéhokoli postihu. Pokud zákazník za zboží předem zaplatil, dodavatel mu vrátí zaplacenou kupní cenu bezhotovostním převodem na jím určený účet do 10 pracovních dnů od doručení odstoupení od objednávky.

Dodavatel má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu nedostupnosti zboží ani při vynaložení veškerého úsilí není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami, pokud se se zákazníkem nedohodne jinak. O stornování objednávky bude zákazník informován prostřednictvím emailové zprávy. V případě úhrady kupní ceny budou zákazníkovi vráceny finanční prostředky převodem na jím určený účet nejpozději do 10 pracovních dnů, pokud se zákazník s dodavatelem nedohodne jinak.

VIII. Záruční podmínky a reklamace

Záruční podmínky se týkají výhradně prodaného zboží. Dodavatel odpovídá za ty vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím (§619 odst.1 občanského zákoníku). Záruční podmínky se nevztahují na dárkový předmět, který může zákazník dostat v souvislosti s předplatným v případě akciové nabídky zboží s dárkem. Při uplatňování reklamace dodavatel doporučuje zákazníkovi reklamovat chybu na dodaném zboží písemnou formou – zasláním emailu s oznámením o chybě zboží.

Adresa pro zasílání oznámení: predplatne@sportmedia.sk

V případě nepravidelného doručování předplatného, ​​jeho reklamace nebo změny dodací adresy může zákazník kontaktovat dodavatele na tel. čísle: 02/50 200 283 nebo na emailové adrese: predplatne@sportmedia.sk Záruční doba je 24 měsíců, pokud nedojde u některého zboží k uvedení delší záruční doby. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Dodavatel rozhoduje o reklamaci do 3 pracovních dnů, v odůvodněných případech do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí reklamační lhůty má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek. O výsledku reklamace bude kupující informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky a zároveň mu bude zaslán reklamační protokol prostřednictvím emailu. Reklamační oddělení je zřízeno v rámci distribučního oddělení. Kontaktní údaje pro reklamace: predplatne@sportmedia.sk

IX. Kupní smlouva a odstoupení od smlouvy

Kupní smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem vznikne potvrzením objednávky.

Zákazníkovi vzniká oprávnění na odstoupení od kupní smlouvy za podmínek stanovených v § 12 odst. 1 zákona č. 108/2000 Sb. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji, a to do sedmi pracovních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření kupní smlouvy, pokud dodavatel poskytl zákazníkovi informace v rozsahu uvedeném v čl. II. Zákazník si své právo na odstoupení od smlouvy může uplatnit v uvedené lhůtě prostřednictvím zaslání písemného oznámení o odstoupení od smlouvy přes poskytovatele poštovních služeb na poštovní adresu dodavatele nebo jeho osobním doručením dodavateli.


Oznámení o odstoupení od smlouvy musí obsahovat tyto údaje: identifikaci zákazníka, kontaktní údaje zákazníka, číslo účtu zákazníka, datum a označení objednávky, název a množství objednaného zboží, návrh způsobu, jakým má dodavatel vrátit již přijatá plnění. V případě prodeje časopisů zákazník při odstoupení od smlouvy nezasílá zpět již doručená čísla jednotlivých titulů. Distribuční oddělení po zrušení předplatného vrátí zákazníkovi peníze za nevyčerpanou část ceny předplatného. Písemné zrušení předplatného se považuje za odstoupení od kupní smlouvy. Oznamovací zpráva ve věci zrušení předplatného musí obsahovat údaje o zákazníkovi, označení titulu a číslo účtu zákazníka. Pokud je předmětem kupní smlouvy periodický tisk, zákazník není vázán lhůtou na odstoupení od smlouvy.

Adresa k zaslání oznámení o zrušení předplatného: predplatne@sportmedia.sk

Poštovní adresa: Sportmedia, s. r. o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 42

V případě, že dojde k nedodání předplaceného titulu, a to z důvodu prokazatelného zavinění na straně dodavatele předplatného, ​​přikročí dodavatel k nahrazení nedodaného výtisku formou zaslání nového výtisku.

X. Práva a povinnosti související s kupní smlouvou

Dodavatel je povinen zboží předat zákazníkovi po uhrazení ceny dodavateli. Platbu objednávky je možné realizovat platební kartou, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou. Dodavatel je povinen prodávat zboží v běžné kvalitě, tj. zboží vyhotovené dle příslušných závazných státních a evropských norem, prodávat jej za uvedenou cenu a tuto cenu správně účtovat. Dodavatel se nezavazuje zabalit zboží – předplacený časopis – do přepravního obalu, avšak odpovídá za takové doručení, které zamezuje jeho znehodnocení během přepravy. Faktura k objednávce předplatného je při objednávce na fyzickou osobu dodávaná na vyžádání, v případě objednávky na právnickou osobu (firmu) se tak děje automaticky při každé objednávce. Dodavatel neodpovídá za opožděné dodání zboží zaviněné doručovatelem nebo nesprávně uvedenou adresou ze strany zákazníka.

Dodavatel neodpovídá za nedodání zboží v případě, že nedodání zboží dodavateli od třetí strany bylo způsobeno okolnostmi, na které dodavatel nemá vliv.

XI. Zpracování osobních údajů zákazníka

Dodavatel shromažďuje osobní údaje zákazníka v souvislosti s plněním svých závazků vůči němu vyplývajících ze zákazníkovy objednávky.

Dispozice s osobními údaji je pro dodavatele nezbytná také k uskutečnění potřebných účetních operací, k vyhotovení daňového dokladu, případně k identifikaci platby zákazníka přes bankovní převod.

Všechny v současnosti nabízené formy elektronického bankovnictví jsou realizovány přímo na stránkách banky zákazníka, která poskytne dodavateli výlučně informaci o úspěšnosti či neúspěšnosti platby se jménem, ​​případně číslem účtu (potřebné pro identifikaci správné platby a pro případ potřeby na její vrácení).

Pokud zákazník nesouhlasí s použitím jeho osobních údajů pro marketingové účely, stačí, když zašle dodavateli emailovou zprávu s nesouhlasným vyjádřením, týkajícím se použití jeho osobních údajů pro marketingové účely na emailovou adresu predplatne@sportmedia.sk. Následně dodavatel odpovídá za to, že osobní údaje zákazníka nebudou použity pro jiné účely než na úkony nezbytné k naplnění závazků vyplývajících z objednávky. Všechny osobní údaje zákazníků jsou uchovány v chráněné databázi na serveru dodavatele.

Pokud chce zákazník zrušit svou registraci, stačí, když zašle dodavateli emailovou zprávu s požadavkem o zrušení registrace a kontaktními údaji na adresu predplatne@sportmedia.sk. Po přijetí požadavku zákazníka dodavatel neprodleně registraci zákazníka deaktivuje.

Využíváním internetového obchodu sportmedia.sk zákazník souhlasí se shromažďováním a používáním informací o něm a o jeho nákupech ve znění zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a nařízením EU (v angličtině General Data Protection Regulation, ve zkratce GDPR) o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v platnost 25. 5. 2018. Tyto předpisy zvyšují úroveň ochrany osobních údajů.

Zákazník uděluje dodavateli tento souhlas na dobu neurčitou a může jej písemnou formou kdykoliv odvolat. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu dodavateli.

Zákazník odesláním objednávky a potvrzením VOP uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu podle tohoto ustanovení VOP.


 [K1]Nemá být IČ DPH?