VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1 .Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je

Základné údaje
Predávajúci: Sportmedia, s.r.o., Na Hrebienku 35, 811 02 Bratislava
IČO: 43 878 971
DIČ: 2022530213
IČ DPH: SK2022530213
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. 
Číslo účtu: 4005958101/7500
IBAN: SK45 7500 0000 0040 0595 8101
SWIFT: CEKOSKBX

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 50140/B

Kontaktné údaje: 
tel: +421 903 805 059 mail: predplatne@sportmedia.sk
(ďalej len „predávajúci“)

kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho – www.sportmedia.sk.

Orgán dozoru: 
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
so sídlom v Bratislave
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27    Odbor výkonu dozoru   tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70 
e-mail: info@soi.sk

Adresa na uplatnenie reklamácií, odstúpení od zmluvy, podnetov a sťažností:
Sportmedia, s.r.o., Na Hrebienku 35, 811 02 Bratislava, IČO: 43 878 971

2. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú len položky tovarov výslovne uvedené v kúpnej zmluve – objednávke. Množstvo, vlastnosti, ceny a ostatné údaje obsiahnuté na www stránkach predávajúceho sú záväznými údajmi.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcim dodávať:

 • tovar bez vád v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh služieb,
 • tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky,

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru. 

Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby i právnické osoby.

3. Tovar a cena

Predmetom predaja (tovarom) internetového obchodu www.sportmedia.sk  sa rozumie predplatné tlačených časopisov a merchu.

Tovar je prezentovaný prostredníctvom textu a ilustračnej fotografie. K fotografii je pripojený text, s podstatnými údajmi o tovare, vyplývajúcimi z povahy tovaru a cena tovaru.

Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH). Cena zahŕňa náklady na doručenie objednaných titulov do miesta určenia. V prípade akciového tovaru – Predplatné s darčekom – sú do ceny zahrnuté aj náklady na doručenie darčeka. 

4. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru, formou emailovej správy alebo telefonicky, a to bez akéhokoľvek postihu. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Ak predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktorý bolo nutné na želanie kupujúceho zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky zaobstaravacích nákladov tovaru.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný kupujúci, kupujúci neodpovedá na e-maily atď.).
 • ak z dôvodu nedostupnosti tovaru, ani pri vynaložení všetkého úsilia nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný prostredníctvom emailovej správy. V prípade úhrady kúpnej ceny budú kupujúcemu vrátené finančné prostriedky prevodom na ním určený účet najneskôr do 14 pracovných dní, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

5. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e‐mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len „objednávka“). 
 2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je zaslanie emailovej správy s predmetom „Potvrdenie objednávky“ kupujúcemu. V potvrdení objednávky predávajúci uvedie identifikačné údaje kupujúceho, jedinečný identifikačný kód objednávky, dátum a čas realizovania objednávky, názov objednaného tovaru, jeho množstvo, jednotkovú cenu, celkovú cenu tovaru a spôsob platby. Okrem týchto údajov tu budú tiež uvedené údaje fakturačná adresa a dodacia adresa.

Pri kupujúcom, ktorým je právnická osoba, formulár „Potvrdenie objednávky“ bude navyše obsahovať aj IČO, DIČ a IČ DPH, pokiaľ pôjde o platcu DPH.

6. Práva a povinnosti predávajúceho

 1. Predávajúci je povinný:
  1. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar dohodnutom množstve, kvalite a termíne,
  2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal povinnosti ustanovené v platných právnych predpisoch SR,
  3. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo aj elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (formulár na odstúpenie od zmluvy, doklad o kúpe tovaru).
 2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

7. Práva a povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci ako spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť od zmluvy v lehote do 14 (štrnástich) dní (Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho) odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
 2. Kupujúci:
  1. prevezme zakúpený alebo objednaný tovar,
  2. zaplatí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
  3. potvrdí prevzatie tovaru emailom, svojím podpisom, alebo podpisom ním poverenej osoby.
 3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne spôsobom a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky. 

8. Dodacie podmienky

V prípade tlačených časopisov sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tento tovar od čísla, ktoré je uvedené v objednávke. Predávajúci negarantuje, že kupujúci dostane aktuálne číslo predplateného časopisu do schránky skôr, ako bude dané číslo zaradené do stánkového predaja.

Pri akciovej ponuke tovaru s darčekom predávajúci expeduje darček kupujúcemu najneskôr do 10 dní od pripísania úhrady na účet predávajúceho. V prípade limitovanej akciovej ponuky (darček označený formuláciou „Platí len do vyčerpania skladových zásob.“) bude darčekom odmenený ten kupujúci, ktorého úhrada za predplatné bola pripísaná na účet predácajúceho ako prvá. Ak nastanú neočakávané okolnosti, ktoré ovplyvnia štandardnú lehotu dodania tovaru, predávajúci bezodkladne oznámi takúto skutočnosť kupujúcemu a pristúpi k dojednaniu dohody o predĺžení lehoty dodania tovaru. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar kupujúcemu v čo najkratších termínoch. Nakoľko je samotná dodávka tovaru ovplyvnená dostupnosťou tovaru a prevádzkovými možnosťami predávajúceho, stanovenie presnej lehoty dodania určitého tovaru nie je možné. Predávajúci je však povinný objednávku kupujúceho splniť do 30 dní od jej doručenia, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

Spôsoby dodania tovaru

Tlačené časopisy v rámci predplatného sú zasielané výhradne na dodacie adresy v rámci územia Slovenskej republiky. 

Ceny a platby za doručenie tovaru:

Pri objednávke tovaru a doručovaní poštovné + balné spolu
Slovenská pošta, a.s. 0,- EUR
Kuriér GLS 0,- EUR

Cena dodania tovaru je platná v rámci územia Slovenskej republiky. Pri zasielaní tovaru do zahraničia sa prepravné náklady kalkulujú individuálne na základe zmluvy o cene prepravného mimo územia Slovenskej republiky.

9. Úhrada za tovar

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“) podľa zák.č.18/1996 Z.z. v platnom znení formou:
  • kupujúci môže prostredníctvom ČSOB online platobne brány – uhradiť svoju objednávku platobnou kartou bezprostredne po jej vytvorení,
  • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho na základe individuálnej dohody kupujúceho s predávajúcim.
  Pri úhrade platobnou kartou a platbe bankovým prevodom prevezme kupujúci predplatné podľa periodicity titulu a tento tovar preberá po celú dĺžku trvania predplatného bez ďalšieho doplatku za prepravu.
  Predávajúci prehlasuje, že platobné služby pre platobné metódy, konkrétne platby pomocou platobných kariet a platby pomocou online bankového prevodu zaisťuje pre predávajúceho Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava. Ohľadom prípadných reklamácií a otázok o platobných transakciách môže kupujúci kontaktovať priamo predávajúceho.
 2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho IBAN: SK45 7500 0000 0040 0595 8101, VS: číslo objednávky.
 3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru. 
 4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 
 5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať od kupujúceho náhradu za vzniknuté náklady na objednanie a dodávku nezaplateného tovaru.
 6. Ceny tovaru uvedené na www stránkach predávajúceho sú platné v okamihu objednania tovaru.
 7. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú pripísaním celej kúpnej ceny na účet predávajúceho, v prípade platby prevodom na účet predávajúceho, alebo uhradením cez platobný systém GP webpay.
 8. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.
 9. Doklad o kúpe vystavený na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom.
 10. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 11. K cene tovaru je pripočítaná cena prepravy tovaru, tak ako je vyššie uvedené v bode 3.
 12. Tovar je predávaný podľa požiadaviek kupujúceho a vystavených vzorov, katalógov, typových listov, vzorkovníkov predávajúceho, umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 13. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej doručenia. 
 14. Kupujúci prevezme tovar prostriedkom, ktorý je uvedený v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. 
 15. Údaje o vlastnostiach tovarov obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú záväznými údajmi. 
 16. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. 
 17. Predávajúci dopraví tovar kupujúcemu (odošle cez e-mail) na adresu určenú v kúpnej zmluve kupujúcim. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky.
 18. Kupujúci skontroluje tovar hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar má nejaké vady, túto skutočnosť oznámi predávajúcemu a uplatní u predávajúceho reklamáciu tovaru.
 19. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a kpujúci nedohodnú na náhradnom plnení. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré kupujúci vynaložil na objednanie tovarov alebo služieb. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene. 

10. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

11. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  Predávajúci je povinný prevziať tovar a vrátiť kupujúci najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovar znáša kupujúci. 

  Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
  9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
  12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 2. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. 
 3. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním a doručením tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. 
 4. Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke, alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru.

12. Zachovanie mlčanlivosti 

Kupujúci je povinný bezpodmienečne zachovať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré sú mu sprístupnené v súvislosti s dodávkami od predávajúceho a ktoré môže považovať s ohľadom na okolnosti jednoznačne za obchodné alebo firemné tajomstvo a ktoré majú byť zachované ako dôverné, s výnimkou informácií, ktoré sú známe z verejných zdrojov. 

13. Záverečné ustanovenia 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 
 2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e‐mailových správ. 
 4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia nasledujúcich zákonov a nariadení: 
  1. Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  2. Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. (v znení platných noviel),
  3. Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (v znení platných noviel),
  4. Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník (v znení platných noviel).
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. 
 6. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, zákona a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 7. Kupujúci je prípadne povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5, zákona ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6, zákona.
 8. Predávajúci dodržiava kódex správania, kupujúci sa s ním môže oboznámiť cez emailovú požiadavku na predávajúceho.
 9. Dĺžka trvania zmluvy - počas platnosti záručnej doby, podmienky vypovedania zmluvy sú vyššie uvedené.
 10. Prípadné riešenia vzniknutého sporu je možne riešiť mimosúdnou cestou prostredníctvom vzájomnej dohody. 
 11. Vlastnícke právo predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho až po zaplatení všetkých platieb uvedených v zmluve.

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy.
  Spotrebiteľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
  Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia výrobku. 
  Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom poslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na e-mailovej adrese: predplatne@sportmedia.sk alebo poštovej adrese: Sportmedia, s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 42.

  Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na adrese: Sportmedia, s.r.o., Na Hrebienku 35, 811 02 Bratislava, IČO 43 878 971, alebo na stránke: https://www.sportmedia.sk/dokumenty
  Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci pošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

  V prípade predaja tlačených časopisov, spotrebiteľ pri odstúpení od zmluvy nezasiela naspäť už doručené čísla jednotlivých titulov. Distribučné oddelenie po zrušení predplatného vráti spotrebiteľovi peniaze za nevyčerpanú časť ceny predplatného. Písomné zrušenie predplatného sa považuje za odstúpenie od kúpnej zmluvy. 

  Pokiaľ je predmetom kúpnej zmluvy periodická tlač spotrebiteľ nie je viazaný lehotou na odstúpenie od zmluvy.

  V prípade, že dôjde k nedodaniu predplateného titulu, a to z dôvodu preukázateľného zavinenia na strane predávajúceho predplatného, prikročí predávajúci k nahradeniu nedodaného výtlačku formou zaslania nového výtlačku.
 2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy.
  Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám.
  Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 3. Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky: https://www.sportmedia.sk/dokumenty. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).
 4. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
  Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 5. Informácie uvedené v tomto poučení tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.
 6. Kupujúci odoslaním objednávky a stlačením tlačítka „Zaplatiť a dokončiť“ výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. 
 7. Predávajúci bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s dodaním tovaru, poskytuje spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči.
  Potvrdenie  obsahuje:
  • všetky informácie uvedené v § 3 ods. 1, zákona ak predávajúci neposkytol tieto informácie spotrebiteľovi na trvanlivom nosiči už pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku.
 8. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 9. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci.
 10. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 zákona.
 11. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy

 1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. zákona.
 2. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 3. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. 
 4. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Povinnosti a oprávnenia spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy

 1. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 2. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona.
 3. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona.

V Bratislave, dňa 07.04.2022